Rekrutacja 2024/2025

 

W roku szkolnym 2024/2025 kandydaci do klas pierwszych

będą mogli wybrać jeden z następujących oddziałów:

 

KLASA HUMANISTYCZNA

PRZEDMIOTY
Z ROZSZERZONYM
PROGRAMEM
PRZEDMIOTY PUNKTOWANE
W REKRUTACJI
PRZYGOTOWANIE
NA KIERUNKI STUDIÓW
 • JĘZYK POLSKI
 • JĘZYK ANGIELSKI
 • HISTORIA
 • JĘZYK POLSKI
 • JĘZYK ANGIELSKI
 • MATEMATYKA
 • HISTORIA
 • KIERUNKI LINGWISTYCZNE
 • KIERUNKI PEDAGOGICZNE

PREZENTACJA PROFILU

Daje możliwość rozwijania kompetencji polonistycznych i językowych.
W tej klasie czekają na Ciebie:
 • Cykliczne wyjazdy do warszawskich teatrów
 • Spacery historyczne i lekcje historii w plenerze
 • Lekcje i warsztaty w muzeach, m. in. Muzeum Narodowym, Muzeum Polin, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Literatury w Opinogórze
 • Spotkania z ciekawymi ludźmi (warsztaty, wykłady on-line)
 • Udział w spektaklach anglojęzycznych
 • Możliwość udziału w konkursach i olimpiadach rozwijających Twoje zainteresowania (literackie, historyczne, artystyczne)

 

KLASA MATEMATYCZNA

PRZEDMIOTY
Z ROZSZERZONYM
PROGRAMEM
PRZEDMIOTY PUNKTOWANE
W REKRUTACJI
PRZYGOTOWANIE
NA KIERUNKI STUDIÓW
 • MATEMATYKA
 • FIZYKA
 • INFORMATYKA
 • JĘZYK POLSKI
 • JĘZYK ANGIELSKI
 • MATEMATYKA
 • INFORMATYKA
 • KIERUNKI ŚCISŁE,
 • KIERUNKI EKONOMICZNE
 • POLITECHNIKA

PREZENTACJA PROFILU

Daje możliwość rozwijania kompetencji matematycznych, informatycznych, a także pozwala pogłębić wiedzę z zakresu fizyki.
W tej klasie czekają na Ciebie:
 • Zajęcia i warsztaty na Politechnice Warszawskiej, miedzy innymi z zakresu VR (prowadzone w ramach partnerstwa z naszą szkołą)
 • Dodatkowe zajęcia z fizyki i matematyki, prowadzone w innowacyjnej formule
 • Udział w projekcie Easy – zrobię to!
 • Wycieczki edukacyjne, m.in. do Centrum Nauki Kopernik
 • Możliwość udziału w konkursach i olimpiadach

KLASA GEOGRAFICZNO-SPOŁECZNA

PRZEDMIOTY
Z ROZSZERZONYM
PROGRAMEM
PRZEDMIOTY PUNKTOWANE
W REKRUTACJI
PRZYGOTOWANIE
NA KIERUNKI STUDIÓW
 • GEOGRAFIA
 • JĘZYK ANGIELSKI
 • WOS
 • JĘZYK POLSKI
 • WOS
 • MATEMATYKA
 • GEOGRAFIA
 • GEOGRAFIA,GEOLOGIA
 • POLITECHNIKA

PREZENTACJA PROFILU

Daje możliwość przygotowania się do podjęcia studiów społeczno-ekonomicznych, geograficznych oraz lingwistycznych.
W tej klasie czekają na Ciebie:
 • Zajęcia i warsztaty na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (w ramach partnerstwa z naszą szkołą)
 • Wycieczki i zajęcia warsztatowe m.in. w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach
 • Lekcje w plenerze

KLASA BIOLOGICZNA

PRZEDMIOTY
Z ROZSZERZONYM
PROGRAMEM
PRZEDMIOTY PUNKTOWANE
W REKRUTACJI
PRZYGOTOWANIE
NA KIERUNKI STUDIÓW
 • BIOLOGIA
 • JĘZYK ANGIELSKI
 • INFORMATYKA
 • JĘZYK POLSKI
 • JĘZYK ANGIELSKI
 • MATEMATYKA
 • BIOLOGIA
 • BIOLOGIA,MEDYCYNA
 • WETERYNARIA

PREZENTACJA PROFILU

Daje możliwość przygotowania się do podjęcia studiów na kierunkach medycznych oraz przyrodniczych.
W tej klasie czekają na Ciebie:
 • Zajęcia oraz projekty edukacyjne prowadzone przez pracowników SGGW (w ramach partnerstwa z naszą szkołą)
 • Udział w projektach Zielonej Klasy
 • Udział w zajęciach profilaktyki zdrowia
 • Wycieczki i wyjazdy naukowe do ogrodów botanicznych i zoologicznych
 • Koło miłośników chemii
 • Lekcje chemii i biologii oparte na wiedzy praktycznej – doświadczenia oraz laboratoria

 

 

Uczniowie każdej z klas uczą się dwóch języków obcych. Język angielski jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów. Jako drugi język obcy uczniowie mogą wybrać: język niemiecki, francuski, włoski lub rosyjski.
Nauczanie języków obcych będzie się odbywać w grupach międzyoddziałowych, z podziałem na stopnie zaawansowania na podstawie testów różnicujących, przeprowadzonych na początku roku szkolnego.
W dodatkowych zajęciach przypisanych danemu oddziałowi mogą uczestniczyć uczniowie z innych klas.


Kryteria rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego
im. Wacława Nałkowskiego w Wołominie
w roku szkolnym 2024/2025


Kryteria rekrutacji podamy wkrótce


I Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Nałkowskiego znajduje się w Systemie rekrutacji elektronicznej

REJESTRACJA KANDYDATÓW I SKŁADANIE WNIOSKÓW

Do pobrania:

(prosimy o wydrukowanie, wypełnienie i dostarczenie razem z oryginałem świadectwa ukończenie SP i zaświadczenia o wynikach egzaminu)

Kwestionariusz osobowy kandydata I LO im. Wacława Nałkowskiego

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka

SYSTEM REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ

Uczniowie samodzielnie zakładają konta w systemie, korzystając z zakładki

Zgłoś kandydaturę

wprowadzając numer PESEL.

 

Wszyscy kandydaci wybierają szkoły oraz układają listę wybranych oddziałów (dowolna liczba)

w kolejności: od najbardziej do najmniej preferowanego.

 

Wydrukowany wniosek podpisany przez siebie i rodziców (prawnych opiekunów)

oraz potwierdzone we właściwych szkołach kopie zaświadczeń i dokumentów,

kandydat zanosi do szkoły pierwszego wyboru

lub przesyła drogą elektroniczną

 

W razie problemów prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły 227763446

 

Kim jesteśmy?

Jesteśmy szkołą, która od osiemdziesięciu lat oferuje uczniom zdobywanie wiedzy pod kierunkiem doświadczonej kadry nauczycieli.

Kształcimy licealistów, dając im możliwość wszechstronnego rozwoju, przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na przygotowanie do egzaminu maturalnego.

Efektem tych działań są liczne sukcesy naszych uczniów, jak choćby pierwsza nagroda  w europejskim konkursie Juvenes Translatores, czy liczne nagrody w ogólnopolskich konkursach przedmiotowych, oratorskich i fotograficznych. Wśród naszych uczniów nie brakuje utytułowanych sportowców, którzy są reprezentantami Polski w różnych dyscyplinach  (siatkówka, piłka nożna, unihokej).

 

Co nas odróżnia od innych szkół?

Oferujemy naukę w czterech klasach o zróżnicowanych rozszerzeniach. Dajemy wiele możliwości rozwijania kompetencji językowych – języki obce nauczane są w grupach międzyoddziałowych. Językiem wiodącym we wszystkich klasach jest j. angielski, a jako drugi język obcy, uczniowie wybierają:  j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski lub j. włoski. Uczymy w sposób niestandardowy, z wykorzystaniem Technologi Informacyjnej i Komunikacyjnej, czy umożliwiając udział w zawodach szachowych, konkursach krasomówczych i recytatorskich – nie tylko w języku polskim.

Co oprócz zwykłych lekcji oferujemy naszym uczniom?

Podtrzymujemy najlepsze tradycje, takie jak: międzynarodowe wymiany i współpraca w ramach programu Erasmus+, wyjazdy edukacyjne.

Współpracujemy z Politechniką Warszawską, Wydziałem Rolnictwa i Ekologii SGGW oraz Wydziałem Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

Jesteśmy  otwarci na nowoczesne formy rozwoju, stąd nasz udział w licznych przedsięwzięciach, między innymi Filmotece Szkolnej, e-magazynie, Projekcie Historionauci.

Realizujemy innowacje edukacyjne, m.in. z historii oraz języka angielskiego. Organizujemy wieczory tematyczne, np. cosplay, czy noce filmowe.  

Uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych zapewniamy specjalistyczną opiekę psychologiczno-pedagogiczną.

Co tworzy atmosferę naszej szkoły?

Zapraszamy naszych uczniów do działania w Samorządzie Uczniowskim, Szkolnym Kole Wolontariatu, Licealnym Klubie Krasomówczym, Kole Bibliotecznym, Kole Języków Obcych, Radiowęźle Szkolnym, Szkolnym Klubie Sportowym, Kole Germanisty.

Nasi uczniowie sami kreują szkolne media społecznościowe.

Współorganizujemy liczne wydarzenia charytatywne, m.in. turnieje sportowe, akcje związane z DKMS, wspieranie rodzinnych domów dziecka, jak i zajęcia z wykorzystaniem gogli VR.

 

 

Terminarz

 1. Rekrutacja rozpoczyna się 15 maja,
  • odbywa się w elektronicznym systemie rekrutacji czyli w Internecie na stronie:  https://warszawa.edu.com.pl (dalej system),
  • ofertę edukacyjną udostępnimy w systemie od 29 kwietnia.

  Od 15 maja do 29 maja do godz. 15:00 składanie wniosków

  Złóż wniosek o przyjęcie do szkoły:

  1. „Zgłoś kandydaturę” i wprowadź PESEL.  Musisz samodzielnie założyć konto w systemie.
  2. Wniosek wypełnij w systemie. Możesz wskazać trzy szkoły z terenu powiatu wołomińskiego oraz dowolną liczbę szkół warszawskich (w każdej ze szkół dowolną liczbę oddziałów). Ich listę ułóż w kolejności od tych, gdzie najbardziej chciałbyś się dostać, do tych najmniej upragnionych.
  3. Dokumenty złóż w szkole pierwszego wyboru jednym ze sposobów:
  • osobiście:
   • wniosek wydrukowany oraz podpisany przez Ciebie i co najmniej jednego rodzica lub opiekuna prawnego,
   • inne dokumenty, które potwierdzają, że spełniasz kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
  • przez system (dokumenty opatrzone podpisem elektronicznym),

  Od 3 lipca  do 10 lipca do godz. 15:00 składanie kopii świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty 

  Złóż w szkole pierwszego wyboru kopie:

  • świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  • zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  • innych wymaganych dokumentów.

  Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora Twojej szkoły podstawowej.

  19 lipca do godz. 12:00 komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

  Wyniki możesz sprawdzić w szkole lub w systemie.

  Od 19 lipca od godz. 12.00 do 24 lipca do godz. 15:00 potwierdzanie woli przyjęcia

  Potwierdź, czy chcesz się uczyć w szkole, do której się zakwalifikowałeś. Aby to potwierdzić, musisz  w szkole złożyć oryginał:

  • świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

  oraz

  • zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

  [!] Jeśli nie złożysz oryginałów dokumentów do 24 lipca, do godz. 15:00, szkoła Cię nie przyjmie.

  25 lipca do godz. 14:00 komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

  Sprawdź, czy zostałeś przyjęty w szkole lub w systemie, kiedy się do niego zalogujesz.

  Rekrutacja uzupełniająca

  Od 29 lipca do 31 lipca do godz. 15:00 składanie wniosków o przyjęcie na wolne miejsca

  W rekrutacji uzupełniającej nie wypełniasz wniosku o przyjęcie w systemie. Składasz go bezpośrednio w wybranej przez siebie szkole, która ma wolne miejsca. Wykaz wolnych miejsc znajdziesz na stronie Biura Edukacji: edukacja.um.warszawa.pl.

  8 sierpnia: komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej

  Wyniki sprawdzisz w szkole, w której ubiegałeś się o przyjęcie.

  Od 8 do 12 sierpnia do godz. 15:00 potwierdzenie woli przyjęcia 

  Potwierdź, czy chcesz się uczyć w szkole, do której się zakwalifikowałeś. Aby to potwierdzić, musisz złożyć oryginały:

  • świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

  oraz

  • zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

  12 sierpnia do godz. 15:00 komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w rekrutacji uzupełniającej

  Sprawdź w szkole, w której ubiegałeś się o przyjęcie, czy zostałeś przyjęty.

Harmonogram rekrutacji Kuratora Mazowieckiego

 

 

Obozy integracyjne klas pierwszych to już tradycja w naszej szkole. W poprzednich latach uczniowie klas pierwszych integrowali się na Mazurach w miejscowości Kretowiny, 3 lata temu obóz zorganizowany przez firmę Premier Sport odbył się na Warmii w miejscowości Bęsia. Ostatni obóz integracyjny miał miejsce w Hotelu Manor**** pod Olsztynem, gdzie uczniowie mieli w jednym miejscu: świetne warunki noclegowe z basenem, kręgielnią i dyskoteką a także bliskość natury, spokój i ciszę, jezioro, stadninę koni.

Uczniowie klas pierwszych na swoim pierwszym obozie integracyjnym mogli zapoznać się z takimi zajęciami jak: Taniec – układ choreograficzny przygotowany dla wszystkich uczestników od którego zaczęliśmy dyskotekę, nauczyliśmy się także jak przygotować jedzenie w trudnych warunkach – zupa z pokrzyw i bułka ze ślimakiem była bardzo dobra :) Nauczyliśmy się podstaw samoobrony oraz prostych blokad ciosów a także graliśmy w przeróżne gry z fabułą.

Drodzy kandydaci zapraszamy serdecznie do I LO im. Wacława Nałkowskiego, aby przeżyć w tym roku podobną przygodę na obozie integracyjnym klas I już we wrześniu 2024 roku!

Gwarantujemy: Niezapomniane emocje, wrażenia i dużo dużo….integracji przez sport ;)

Jedyna taka szkoła… jedyny taki obóz !

ZAPRASZAMY!!!

PIĘKNA GÓRA 2023


PIĘKNA GÓRA 2016

PIĘKNA GÓRA 2015

OLSZTYN 2014

KRETOWINY 2012

 

 

 

 


 

3 Odpowiedź na Rekrutacja

Odpowiedz

Skip to content