Rekrutacja 2023/2024


I Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Nałkowskiego znajduje się w Systemie rekrutacji elektronicznej

Do pobrania:

(prosimy o wydrukowanie, wypełnienie i dostarczenie razem z oryginałem świadectwa ukończenie SP i zaświadczenia o wynikach egzaminu)

Kwestionariusz osobowy kandydata I LO im. Wacława Nałkowskiego

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka

SYSTEM REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ

Uczniowie samodzielnie zakładają konta w systemie, korzystając z zakładki

Zgłoś kandydaturę

wprowadzając numer PESEL.

 

Wszyscy kandydaci wybierają szkoły oraz układają listę wybranych oddziałów (dowolna liczba)

w kolejności: od najbardziej do najmniej preferowanego.

 

Wydrukowany wniosek podpisany przez siebie i rodziców (prawnych opiekunów)

oraz potwierdzone we właściwych szkołach kopie zaświadczeń i dokumentów,

kandydat zanosi do szkoły pierwszego wyboru

lub przesyła drogą elektroniczną

 

W razie problemów prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły 227763446

Kim jesteśmy?

Jesteśmy szkołą, która od ponad siedemdziesięciu pięciu lat oferuje uczniom zdobywanie wiedzy pod kierunkiem doświadczonej kadry nauczycieli.

Kształcimy licealistów, dając im możliwość wszechstronnego rozwoju, przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na przygotowanie do egzaminu maturalnego.

Efektem tych działań są liczne sukcesy naszych uczniów, jak choćby pierwsza nagroda  w europejskim konkursie Juvenes Translatores, czy liczne nagrody w ogólnopolskich konkursach przedmiotowych, oratorskich i fotograficznych. Wśród naszych uczniów nie brakuje utytułowanych sportowców, którzy są reprezentantami Polski w różnych dyscyplinach  (siatkówka, piłka nożna, unihokej).

 

Co nas odróżnia od innych szkół?

Oferujemy naukę w pięciu klasach o zróżnicowanych rozszerzeniach, ale w każdej z nich dwóch przedmiotów maturalnych możesz uczyć się na poziomie rozszerzonym. Dajemy wiele możliwości rozwijania kompetencji językowych – języki obce nauczane są w grupach międzyoddziałowych. Językiem wiodącym we wszystkich klasach jest j. angielski, a jako drugi język obcy, uczniowie wybierają:  j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski lub j. włoski. Uczymy w sposób niestandardowy, z wykorzystaniem Technologi Informacyjnej i Komunikacyjnej, czy umożliwiając udział w zawodach szachowych, konkursach krasomówczych i recytatorskich – nie tylko w języku polskim.

Co oprócz zwykłych lekcji oferujemy naszym uczniom?

Podtrzymujemy najlepsze tradycje, takie jak: międzynarodowe wymiany i współpraca w ramach programu Erasmus+, wyjazdy edukacyjne. Współpracujemy z Politechniką Warszawską oraz Wydziałem Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Jesteśmy  otwarci na nowoczesne formy rozwoju, stąd nasz udział w licznych przedsięwzięciach, między innymi Filmotece Szkolnej, e-magazynie, Projekcie Historionauci. Realizujemy innowacje edukacyjne, m.in. z historii oraz języka angielskiego. Organizujemy wieczory tematyczne, np. cosplay, czy noce filmowe.  Uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych zapewniamy specjalistyczną opiekę psychologiczno-pedagogiczną.

Co tworzy atmosferę naszej szkoły?

Zapraszamy naszych uczniów do działania w Samorządzie Uczniowskim, Szkolnym Kole Wolontariatu, Licealnym Klubie Krasomówczym, Kole Bibliotecznym, Kole Języków Obcych, Radiowęźle Szkolnym, zespole redakcyjnym gazetki szkolnej LOGO!.  

Współorganizujemy liczne wydarzenia charytatywne, m.in. turnieje sportowe, akcje związane z DKMS, wspieranie rodzinnych domów dziecka, jak i zajęcia z wykorzystaniem gogli VR.

Jaka atmosfera panuje u nas w szkole? Zerknijcie poniżej😉.

@sasinek33 Przedstawiamy Wam dzisiaj nasze cudowne Grono pedagogiczne😍 #sasin #szkola #dc #foryou ♬ We Will Rock You – Remastered 2011 – Queen

@sasinek33 Wyczekiwana druga część naszego Grona Pedagogicznego!❤️😎 #sasin #szkoła #dc #foryou #fypシ ♬ We Will Rock You – Remastered 2011 – Queen

@sasinek33 😎 ib: nasze dc #szkoła #dc #dlaciebie #foryou #trend ♬ original sound – loiv_torun

@sasinek33 Z jakiego województwa jestescie? #dlaciebie #dc #foryou #fypシ ♬ original sound – loiv_torun


 

 

 

W roku szkolnym 2023/2024 kandydaci do klas pierwszych

będą mogli wybrać jeden z następujących oddziałów:

KLASA OGÓLNA

PRZEDMIOTY
Z ROZSZERZONYM
PROGRAMEM
PRZEDMIOTY PUNKTOWANE
W REKRUTACJI
PRZYGOTOWANIE
NA KIERUNKI STUDIÓW
 • JĘZYK POLSKI
 • JĘZYK ANGIELSKI
 • WOS
 • JĘZYK POLSKI
 • JĘZYK ANGIELSKI
 • MATEMATYKA
 • WOS
 • KIERUNKI HUMANISTYCZNE
 • KIERUNKI SPOŁECZNE

 

KLASA HUMANISTYCZNA

PRZEDMIOTY
Z ROZSZERZONYM
PROGRAMEM
PRZEDMIOTY PUNKTOWANE
W REKRUTACJI
PRZYGOTOWANIE
NA KIERUNKI STUDIÓW
 • JĘZYK POLSKI
 • JĘZYK ANGIELSKI
 • HISTORIA
 • JĘZYK POLSKI
 • JĘZYK ANGIELSKI
 • MATEMATYKA
 • HISTORIA
 • KIERUNKI LINGWISTYCZNE
 • KIERUNKI PEDAGOGICZNE

 

KLASA MATEMATYCZNA

PRZEDMIOTY
Z ROZSZERZONYM
PROGRAMEM
PRZEDMIOTY PUNKTOWANE
W REKRUTACJI
PRZYGOTOWANIE
NA KIERUNKI STUDIÓW
 • MATEMATYKA
 • JĘZYK ANGIELSKI
 • INFORMATYKA
 • JĘZYK POLSKI
 • JĘZYK ANGIELSKI
 • MATEMATYKA
 • INFORMATYKA
 • KIERUNKI ŚCISŁE, EKONOMICZNE
 • POLITECHNIKA

KLASA GEOGRAFICZNA

PRZEDMIOTY
Z ROZSZERZONYM
PROGRAMEM
PRZEDMIOTY PUNKTOWANE
W REKRUTACJI
PRZYGOTOWANIE
NA KIERUNKI STUDIÓW
 • GEOGRAFIA
 • JĘZYK ANGIELSKI
 • JĘZYK POLSKI
 • JĘZYK ANGIELSKI
 • MATEMATYKA
 • GEOGRAFIA
 • GEOGRAFIA,GEOLOGIA
 • POLITECHNIKA

KLASA BIOLOGICZNA

PRZEDMIOTY
Z ROZSZERZONYM
PROGRAMEM
PRZEDMIOTY PUNKTOWANE
W REKRUTACJI
PRZYGOTOWANIE
NA KIERUNKI STUDIÓW
 • BIOLOGIA
 • JĘZYK ANGIELSKI
 • JĘZYK POLSKI
 • JĘZYK ANGIELSKI
 • MATEMATYKA
 • BIOLOGIA
 • BI0LOGIA,MEDYCYNA
 • WETERYNARIA

 

Uczniowie każdej z klas uczą się dwóch języków obcych. Język angielski jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów. Jako drugi język obcy uczniowie mogą wybrać: język niemiecki, francuski, włoski lub rosyjski.
Nauczanie języków obcych będzie się odbywać w grupach międzyoddziałowych, z podziałem na stopnie zaawansowania na podstawie testów różnicujących, przeprowadzonych na początku roku szkolnego.
W dodatkowych zajęciach przypisanych danemu oddziałowi mogą uczestniczyć uczniowie z innych klas.


Kryteria rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego
im. Wacława Nałkowskiego w Wołominie
w roku szkolnym 2023/2024


Kryteria rekrutacji podamy wkrótce

 

Harmonogram rekrutacji Kuratora Mazowieckiego

 

Terminarz

 1. Rekrutacja rozpoczyna się 15 maja,
  • odbywa się w elektronicznym systemie rekrutacji czyli w Internecie na stronie:  https://warszawa.edu.com.pl (dalej system),
  • ofertę edukacyjną udostępnimy w systemie od 29 kwietnia.

  Od 15 maja do 19 czerwca do godz. 15:00: składanie wniosków

  Złóż wniosek o przyjęcie do szkoły:

  1. „Zgłoś kandydaturę” i wprowadź PESEL.  Musisz samodzielnie założyć konto w systemie.
  2. Wniosek wypełnij w systemie. Możesz wskazać trzy szkoły z terenu powiatu wołomińskiego oraz dowolną liczbę szkół warszawskich (w każdej ze szkół dowolną liczbę oddziałów). Ich listę ułóż w kolejności od tych, gdzie najbardziej chciałbyś się dostać, do tych najmniej upragnionych.
  3. Dokumenty złóż w szkole pierwszego wyboru jednym ze sposobów:
  • osobiście:
   • wniosek wydrukowany oraz podpisany przez Ciebie i co najmniej jednego rodzica lub opiekuna prawnego,
   • inne dokumenty, które potwierdzają, że spełniasz kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
  • przez system (dokumenty opatrzone podpisem elektronicznym),

  Od 23 czerwca do 12 lipca do godz. 14:00: wprowadzanie osiągnięć ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

   Samodzielnie wprowadź do systemu:

  • oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  • informacje o innych osiągnięciach odnotowanych na świadectwie.

  Od 23 czerwca do 12 lipca do godz. 15:00: składanie kopii świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty 

  Złóż w szkole pierwszego wyboru kopie:

  • świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  • zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  • innych wymaganych dokumentów.

  Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora Twojej szkoły podstawowej.

  Od 23 czerwca do 12 lipca do godz. 15:00: możliwość zmiany decyzji wyboru szkół i oddziałów

  Jeśli chcesz wprowadzić zmiany we wniosku, skontaktuj się ze szkołą pierwszego wyboru:

  1. zwróć się do komisji o anulowanie złożonego wniosku,
  2. wprowadź do wniosku nowe informacje,
  3. ponownie złóż wniosek osobiście lub elektronicznie w szkole, która teraz jest szkołą  pierwszego wyboru. Dołącz do niego inne wymagane dokumenty.

  21 lipca do godz. 12:00: komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

  Wyniki możesz sprawdzić w szkole lub w systemie.

  Od 21 lipca od godz. 12.00 do 26 lipca do godz. 15:00: potwierdzanie woli przyjęcia

  Potwierdź, czy chcesz się uczyć w szkole, do której się zakwalifikowałeś. Aby to potwierdzić, musisz  w szkole złożyć oryginał:

  • świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

  oraz

  • zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

  [!] Jeśli nie złożysz oryginałów dokumentów do 26 lipca, do godz. 15:00, szkoła Cię nie przyjmie.

  27 lipca do godz. 14:00: komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

  Sprawdź, czy zostałeś przyjęty w szkole lub w systemie, kiedy się do niego zalogujesz.

  Rekrutacja uzupełniająca

  Od 31 lipca do 2 sierpnia do godz. 15:00: składanie wniosków o przyjęcie na wolne miejsca

  W rekrutacji uzupełniającej nie wypełniasz wniosku o przyjęcie w systemie. Składasz go bezpośrednio w wybranej przez siebie szkole, która ma wolne miejsca. Wykaz wolnych miejsc znajdziesz na stronie Biura Edukacji: edukacja.um.warszawa.pl.

  9 sierpnia: komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej

  Wyniki sprawdzisz w szkole, w której ubiegałeś się o przyjęcie.

  Od 9 do 10 sierpnia do godz. 15:00: potwierdzenie woli przyjęcia 

  Potwierdź, czy chcesz się uczyć w szkole, do której się zakwalifikowałeś. Aby to potwierdzić, musisz złożyć oryginały:

  • świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

  oraz

  • zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

  11 sierpnia do godz. 14:00: komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w rekrutacji uzupełniającej

  Sprawdź w szkole, w której ubiegałeś się o przyjęcie, czy zostałeś przyjęty.

Harmonogram rekrutacji Kuratora Mazowieckiego

 

 

Obozy integracyjne klas pierwszych to już tradycja w naszej szkole. W poprzednich latach uczniowie klas pierwszych integrowali się na Mazurach w miejscowości Kretowiny, 3 lata temu obóz zorganizowany przez firmę Premier Sport odbył się na Warmii w miejscowości Bęsia. Ostatni obóz integracyjny miał miejsce w Hotelu Manor**** pod Olsztynem, gdzie uczniowie mieli w jednym miejscu: świetne warunki noclegowe z basenem, kręgielnią i dyskoteką a także bliskość natury, spokój i ciszę, jezioro, stadninę koni.

Uczniowie klas pierwszych na swoim pierwszym obozie integracyjnym mogli zapoznać się z takimi zajęciami jak: Taniec – układ choreograficzny przygotowany dla wszystkich uczestników od którego zaczęliśmy dyskotekę, nauczyliśmy się także jak przygotować jedzenie w trudnych warunkach – zupa z pokrzyw i bułka ze ślimakiem była bardzo dobra :) Nauczyliśmy się podstaw samoobrony oraz prostych blokad ciosów a także graliśmy w przeróżne gry z fabułą.

Drodzy kandydaci zapraszamy serdecznie do I LO im. Wacława Nałkowskiego, aby przeżyć w tym roku podobną przygodę na obozie integracyjnym klas I już we wrześniu 2023 roku!

Gwarantujemy: Niezapomniane emocje, wrażenia i dużo dużo….integracji przez sport ;)

Jedyna taka szkoła… jedyny taki obóz !

ZAPRASZAMY!!!

PIĘKNA GÓRA 2023

 


 

PIĘKNA GÓRA 2016

PIĘKNA GÓRA 2015

OLSZTYN 2014

KRETOWINY 2012

 

 

 

 


 

3 Odpowiedź na Rekrutacja

Odpowiedz

Skip to content